สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ช่วยเหลือสมาชิกสู้โควิด-19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 21:29 น.
 1126
UploadImage
 
 
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด
เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ช่วยเหลือสมาชิกสู้โควิด-19
          
นายดุสิต   ทองทา  สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในขณะนี้แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีจำนวนลดลง  และในจังหวัดนครราชสีมาไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ตาม  แต่ยังมีสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบหลายราย  ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคยังขาดแคลนอยู่บ้าง และแนวโน้มการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของสมาชิก ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่ง  ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จึงเชิญชวนให้สหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา  ใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์  ทางร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จึงจัด “โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด เชื่อมโยงเครือข่ายกับ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด”
นางอารี  โคตรประทุม ประธานกรรมการ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด กล่าวว่า  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด ได้สร้างเครือข่ายจัดซื้อสินค้าจาก สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด  เพื่อนำมาจัดถุงเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น จำนวน 1,204 ชุด ตามจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย  ข้าวสาร  น้ำปลา หมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง  ทั้งนี้ข้าวสารได้รับบริจาคจากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ขนาดถุงบรรจุ 5 กิโลกรัม  หมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง จากสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง  จำกัด  จำนวน 1,204 ถุง   เพื่อนำไปแจกให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ทางสหกรณ์จึงมีแนวคิดในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและร่วมสร้างเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา  ผ่านการซื้อสินค้าบางส่วนในการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกจ้างภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ผู้ไม่มีรายได้ประจำ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19  โดยการยืนแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือจากสหกรณ์  ภายใต้ “โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด เชื่อมโยงเครือข่ายกับ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด” เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย ผ่านการติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ ภาคการเกษตร ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และ หมี่โคราช จากสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น ๑,๒๐๔ ราย  
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชสีมา จำกัด จัดเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่   มีการดําเนินธุรกิจ ด้านจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นหลัก  เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป  ที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” นำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคมต่อไป


 
UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage