สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 19:21 น.
 734
UploadImage
 
เลย : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2
 
นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายอภิไท  มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอภูกระดึง หนองหิน ผาขาว) และผู้แทนเกษตรอำเภอผาขาว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย
   
โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้อธิบายและชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มสมาชิก สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จนเป็นที่เข้าใจ เพื่อนำไปดำเนินการจัดหาระบบน้ำเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีระบบน้ำเพื่อทำการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร ต่อไป

 
UploadImage 

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 

อรดา เข็มจันทร์ ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำ นักงานสหกรณ์จังหวัดเลย