สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

“ปรเมศวร์ LIVE”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15:53 น.
 1416


UploadImage
 
“ปรเมศวร์ LIVE”
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (Facebook Live) เกี่ยวกับกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบกรณีหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รวมถึงความคืบหน้าหลังจากเข้าชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ​และการจัดงานตลาดผลไม้ตามฤดูสหกรณ์ไทย (Thailand Coop Fruits) เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ภาคการเกษตรในด้านการกระจายผลไม้ตามฤดู

โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ทาง Facebook Fanpage : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/ThaiCooperativeLeague/