สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​ประธาน สสท. เข้าชี้แจง คณะกรรมการกฤษฎีกา

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 12:47 น.
 748
UploadImage
 
ประธาน สสท. และคณะ เข้าชี้แจง คณะกรรมการกฤษฎีกา
 (21 พ.ค. 25​63) นายปรเมศวร์​ ​อินทรชุมนุม​ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย​ (สสท.)​ พร้อมด้วย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสันห์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประชุมชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ซึ่งหลังจากการเข้าชีแจ้ง นายปรเมศวร์​ ​อินทรชุมนุม ได้แจ้งความก้าวหน้าว่า “เรียนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนที่เคารพทุกท่าน ผลการประชุมหารือร่วมกันเป็นไปโดยเรียบร้อย ถ้อยทีถ้อยอาศัย เข้าใจกันมากขึ้นทั้งผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ที่สำคัญต้องขอบคุณท่านรองวิศิษฐ์ ท่าน ผอ.สุรพล จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ช่วยกันอธิบายอัตลักษณ์ของสหกรณ์ให้คณะทำงานได้เข้าใจร่วมกัน มิใช่มองแค่มุมเดียว แต่เรามองทุกมิติของการดำเนินงานสหกรณ์ ผ่านไปแล้วเรื่องขนาดสหกรณ์ คุณสมบัติกรรมการ อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ และกำลังพิจารณาเรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งยังเห็นไม่ตรงกันอยู่เพียงบางประเด็น ซึ่งประชุมอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ แน่นอนครับ เห็นต่างก็รักกันได้ ผมเชื่อว่าสุดท้ายจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ของเรา”