สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรรม (อุดรธานี)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 18:21 น.
 586
UploadImage
 

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรรม (อุดรธานี)
 
(15 พ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นำโดย น.ส.นิตยา สังขทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และคณะ เดินทางไปยัง ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเข้าสำรวจแปลงเกษตรกรของ นายณัฐพล พลโคตร อายุ 29 ปี ผู้เข้าสมัครร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเคยมีอาชีพเชฟร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต เดินทางกลับมาอยู่บ้านภรรยาที่จังหวัดอุดรธานีได้ประมาณ 1 ปีแล้ว เช่าที่ดินทำกิน 10 ไร่ ที่ดินแบ่งเป็นทำนาประมาณ 5 ไร่ อีก 5 ไร่ขุดสระ 6 สระ บริเวณรอบๆสระปลูกพืช เช่น มะพร้าว ขิง ข่า ตะไคร้ ในอนาคตต้องการต้องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งเงินทุน จึงได้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือในด้านความรู้ทางการเกษตร การตลาด รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นในการทำการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage 
อนึ่ง ในวันที่ 14 พ.ค. 2563 เดินทางไปยัง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเข้าสำรวจแปลงเกษตรกรของ นายสมยงค์ พลเสียงธรรม อายุ 43 ปี ผู้เข้าสมัครร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรรม มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน ผู้สมัครต้องการทำอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากงานเป็นผู้รับเหมารายย่อย รายได้ไม่แน่นอน ประกอบกับมารดามีอายุมาก มารดามีที่ดินทำกิน 5 ไร่ แบ่งที่ดินเป็นสัดส่วนโดยประมาณ 3 ไร่ทำนาปลูกข้าว อีก 2 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย ขุดสระ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ในอนาคตต้องการปลูกผักสำหรับขาย รวมทั้งต้องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ประสบปัญหาเรื่องของตลาด จึงได้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือในด้านความรู้ทางการเกษตร การตลาด รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นในการทำการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ


UploadImage
UploadImage

UploadImage