สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยัง ICA Family’s members และ ACFSMC

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 17:42 น.
 887
UploadImage


 
ประธาน สสท.เป็นตัวแทนขบวนการสหกรณ์ไทย
ส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยัง ICA Family’s members และ ACFSMC
เพื่อให้พ้นจากวิกฤติ COVID – 19 ไปด้วยกัน
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรกลาง และตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ไทยในฐานะองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อรักษาสิทธิหน้าที่และปกป้องประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ไทย ส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยัง องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Co-operative Alliance; ICA) ตลอดถึงสมาชิก ICA ทั่วโลก (ICA Family’s members) และ ชุมนมสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศจีน All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives (ACFSMC) ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในทั่วโลก
 
อนึ่ง องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ International Co-operative Alliance; ICA มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ขบวนการสหกรณ์โลกมีการประชุมสมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาติเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2438 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้มีมติก่อตั้งองค์กรสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. 2538 องค์การ ICA จึงได้ปรับปรุงและประกาศหลักการสหกรณ์เป็น 7 ประการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ องค์การ ICA ได้ประกาศให้สหกรณ์ทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ต่อมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2535 มีมติให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกปี เป็น "วันสหกรณ์สากล"
 
ชุมนมสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศจีน All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives (ACFSMC) เป็นชุมนุมสหกรณ์ในระดับชาติ (National Federation) เป็นองค์กรสูงสุดของโครงสร้างสหกรณ์การซื้อและการขาย (Supply and Marketing Cooperatives) ในประเทศจีน มีสมาชิก โดยประมาณ 28,000 สหกรณ์และ ACFSMC ได้เป็นสมาชิกองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่า ประเทศ (ICA) ด้วย ซึ่งโครงสร้างสหกรณ์การซื้อและการขาย (Supply and Marketing Cooperatives) ของสหกรณ์ในประเทศจีนแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
  1. สหกรณ์ขั้นปฐม ในระดับชุมชน (Primary Cooperatives)
  2. ชุมนุมสหกรณ์ในระดับอําเภอ (County Federation)
  3. ชุมนุมสหกรณ์ในระดับเมือง (Prefecture Federation)
  4. ชุมนุมสหกรณ์ในระดับจังหวัด (Provincial Federation)
  5. ชุมนุมสหกรณ์ในระดับชาติ (National Federation) เป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งก็คือ All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives (ACFSMC)