สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 21:50 น.
 626
UploadImage
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ น.ส.ธิติญา จิตมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดยที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562 จำนวน 122,324.71 บาท และพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงาน รายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563