สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์ เมืองพิจิตร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 21:37 น.
 534
UploadImage
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
ณ สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด
 
นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก มอบหมายให้นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายกิตติวัฒน์ เรืองพัชรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัดเพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจ พัฒนาองค์กร และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งโพธิ์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงตะขบ และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เขาเจ็ดลูก รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน
 
 
 
UploadImage
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎร

 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎร ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาก และป่าเขาชะอม จังหวัดพิจิตร โดยมีราษฎรในโครงการจำนวน 16 ราย 11 ครอบครัว ซึ่งราษฎรในโครงการได้รับการสนับสนุนในด้านปัจจัยการผลิต การเลี้ยงกบในกระชังบก จากสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร การจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และการจัดทำบัญชีครัวเรือน จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
 
 

 
UploadImage
 
ตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังลูกช้าง จำกัด


วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายกฤษฎ์ จารุชาต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังลูกช้าง จำกัด ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด) ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังลูกช้าง จำกัด เพื่อเป็นการกำกับดูแลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรให้เกิดประสิทธิภาพและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนป้องกันปัญหา การเกิดข้อบกพร่องอันเกิดจากการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
 


 
UploadImage
กิจกรรม เปิด ตู้ปันสุข สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด
“สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ หยิบแต่พอดี”

 
            วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายสุธี สินสุนทร ประมงจังหวัดพิจิตรนางสาววชิราภร ไชยมาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร นายมงคล เที่ยงอยู่ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด คณะกรรมการสหกรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเปิด ตู้ปันสุข สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด “สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ หยิบแต่พอดี” ณ บริเวณด้านหน้าสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภคบริโภค (มาม่า น้ำปลา ซอสปรุงรส) มอบให้กับผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด ได้มีการปฏิบัติการรักษาระยะห่าง (social distancing) อย่างเคร่งครัดอีกด้วย
 
 


UploadImage
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
 
 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายในการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง และติดตามผลการจัดการ เรื่องร้องเรียน รวมถึงติดตามผลการดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ณ ห้องปฏิบัติราชการสหกรณ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร