สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 21:01 น.
 759

UploadImage
การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ปี พ.ศ.2563 และ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการกลุ่มแบบสหกรณ์ และ วิธีการสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง”

ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เพื่อให้สำนักงานสหกรร์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ฯ รวมทั้งสิ้น 90 คน แบ่งเป็น.-
1. แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านน้อย-ใจดีสาธารณประโยชน์ จำนวน 30 คน
2. แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมภูมิตำรวจสาธารณประโยชน์ จำนวน 30 คน
3. แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าบ้านสังกัลสาธารณประโยชน์ จำนวน 30 คน

กำหนดการจัดอบรม ฯ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด สาขา 2 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ

นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ฯ จะได้นำแนวคิดการรวมกลุ่มและวิธีการสหกรณ์ ไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งแก่ตนเองและชุมชน โดยน้อมนำแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมในการประกอบอาชีพ โดยมีจิตสำนึกรักหวงแหนที่ดินที่ได้รับการจัดสรร มุ่งสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรกรรม

ความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ จากการขับเคลื่อนงาน โดยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรม ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรกร ความรู้/เทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมกันซื้อและรวมกันขาย เพื่อให้เกิดพลังต่อรองในการจำหน่ายผลผลิต สามารถลดต้นทุนด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต

ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรสมาชิกให้ความร่วมมือสามัคคี/เข้มแข็ง จะเกิดการพัฒนาทางธุรกิจเพื่อชุมชน โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในด้านเงินทุนกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปเป็นทุนดำเนินงานและนำไปให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรแก่สมาชิก รวมทั้งการจัดหา โกดัง/โรงเรือน/เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตเพื่อให้บริการและสร้างรายได้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นแก่สมาชิก นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป                                                                                     

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว