สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ผุดไอเดีย เปิดตลาดผลไม้ตามฤดูสหกรณ์ไทย (Thailand Coop Fruits)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 13:57 น.
 1272
UploadImage
สสท. ผุดไอเดีย เปิดตลาดผลไม้ตามฤดูสหกรณ์ไทย
(Thailand Coop Fruits)
ช่วยกระจายรายได้สู่สหกรณ์สมาชิก
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และคณะกรรมการฯ ชุดที่ 25 เล็งเห็นความเดือดร้อนสหกรณ์ภาคการเกษตร  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค – 19 โดยเฉพาะในด้านการกระจายผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดู เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น จึงได้กำหนดสร้างศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย (Thailand Cooperative Products Exhibition Center) ขึ้น ณ บริเวณศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าสหกรณ์ต้นแบบและเพื่อสร้างโอกาสช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไทย

ในการนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกให้มีแหล่งจำหน่ายผลไม้ตามฤดู สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จึงได้กำหนดที่จะจัดให้มีตลาดผลไม้ตามฤดูสหกรณ์ไทย (Thailand Coop Fruits) เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ภาคการเกษตรในด้านการกระจายผลไม้ตามฤดู และเพื่อจัดให้มีสถานที่ในการจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์สมาชิก ซึ่งมีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่รวบรวมทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกองในจังหวัดระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและจังหวัดอื่น

 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ