สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.มก.วอนสมาชิกสหกรณ์คลายความวิตกกังวลปมการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 19:39 น.
 2082
UploadImage


สอ.มก.วอนสมาชิกสหกรณ์คลายความวิตกกังวลปมการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด วอนสมาชิกสหกรณ์คลายความวิตกกังวลปมการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ยืนยันสหกรณ์ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมาก และยืนหยัดเคียงข้าง ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิก

โดยประกาศดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้ “โดยที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ ถึงการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 74 สหกรณ์ รวมเป็นเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท โดยระบุว่าอาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์เหล่านั้น

ถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.) ปรากฏอยู่ในข่าว แต่เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน และคลายความวิตกกังวลของสมาชิก สอ.มก.ขอให้ข้อมูลจริงเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้ 

1.การบริหารสินทรัพย์ของ สอ.มก. 
     สินทรัพย์รวมของสอ.มก.ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวนเงิน 42,410 ล้านบาท ถูกจัดสรรเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
          1) เงินลงทุน 44% แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน (ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง จึงกำหนดให้ลงทุนในองค์กรหนึ่ง ๆ (ไม่เกิน 25%) และลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (ไม่เกิน 10%) 
          2) เงินให้กู้ยืม 43% แบ่งเป็น 2 ส่วน ให้สมาชิกกู้ (21%) และ ให้สหกรณ์อื่นกู้ (22%) 
          3) เงินฝากสหกรณ์อื่น 11% และ 4) เงินฝากธนาคารและสินทรัพย์อื่น 2% 

2.การลงทุนของ สอ.มก.ในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยฯ 
     2.1สอ.มก. มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยฯ ซึ่งเป็นหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจและเป็นหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A สูงกว่าระดับ A- ที่กฎหมายกำหนดให้ลงทุนได้ โดยลงทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สอ.มก.ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ยประมาณปีละ 77 ล้านบาท รวมได้รับผลตอบแทนมาแล้วประมาณ 1,160 ล้านบาท 
     2.2งบการเงินของบริษัทการบินไทยฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม (256,665 ล้านบาท) มากกว่า หนี้สินรวม (244,899 ล้านบาท) 

3.จำนวนเงินและสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยฯต่อสินทรัพย์รวม 
     3.1ปัจจุบัน สอ.มก.มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัทการบินไทยฯ จำนวนสุทธิ 3,260 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของสินทรัพย์รวม และมีกำหนดไถ่ถอนเฉลี่ยปีละ 200-300 ล้านบาท ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในทุกสัญญา ซึ่งอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในปัจจุบัน คือ ร้อยละ 4.29 ต่อปี และที่ผ่านมา สอ.มก. ได้รับผลตอบแทนจากบริษัทการบินไทยฯ ตรงตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ หากกิจการของบริษัทการบินไทยฯ มีปัญหา ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จะได้รับชำระหนี้คืนก่อนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ และ ผู้ถือหุ้นทุน 
     3.2สอ.มก.มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นสัดส่วนของเงินรับฝากสูงกว่าเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของ เงินรับฝากทั้งหมด) โดยปัจจุบัน สอ.มก. ได้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเดือนประมาณ 6,000 ล้านบาท (ร้อยละ 21 ของเงินรับฝาก 28,000 ล้านบาท) 

ถ้าเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด โดยบริษัทการบินไทยฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู อาจส่งผลกระทบต่อ สอ.มก.บ้าง โดยได้รับชาระหนี้คืนช้าไปจากเดิม
ทั้งนี้ สอ.มก. มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) การลงทุนได้เลือกลงทุนในบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ขอยืนยันว่า สอ.มก. มีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมาก และยืนหยัดเคียงข้าง ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิกตามวิสัยทัศน์ สอ.มก.ที่ว่า “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนา เลิศล้ำสวัสดิการ ดำเนินงานโปร่งใส คู่ใจประชาคม มก.” ตลอดไป”