สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” กำแพงเพชร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 09:34 น.
 647

UploadImage
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางผ่องศรี รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
 
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณสระเก็บน้ำ แห่งที่ 3 พื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยทีมจิตอาสา 904 ข้าราชการ พนักงานราชการ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้