สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมและลงทะเบียนสอบเพื่อรับวุฒิบัตร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 801
UploadImage

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
อบรมออนไลน์กฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร "กฎหมายสหกรณ์ยุคดิจิทัล"

สามารถดาวน์โหลดคลิก

-------------------------------------------

เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตรขอให้ผู้ผ่านการสอบทุกท่าน
โปรดตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ-สกุล / และชื่อสหกรณ์ให้ถูกต้อง

หากมีแก้ไข กรุณา แจ้งลำดับ คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ-สกุล / และชื่อสหกรณ์
แจ้งกลับภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563

-------------------------------------------
กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม
สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โทร 0 2669 3254-62 ต่อ 1008, 1033, 1090

โทรสาร 0 2241 1229 , 0 2241 4839
Line Official ID : @clt.coop