สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตู้ปันสุข มหาสารคาม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 10:12 น.
 534
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม
เปิด “ตู้ปันสุข” จัดหาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคมาแบ่งปันให้คนในชุมชน


UploadImage

             นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเปิด "ตู้ปันสุข" ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขยายผลตามโครงการตู้ปันสุข THE PANTRY OF SHARING ที่ได้ดำเนินการมาแล้วในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งที่จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการภายใต้แนวคิด “เรารักมหาสารคาม เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน” กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดการแบ่งปัน โดยนำสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีในบ้าน มาบริจาคโดยวางใส่ไว้ในตู้ปันสุขนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้จัดกิจกรรมตู้ปันสุขนี้ มีสหกรณ์นำร่อง 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัดและสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ได้นำตู้ปันสุขมาตั้ง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นจะขยายผลไปยังสหกรณ์หลักระดับอำเภออีก 13 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม นำตู้ปันสุขไปตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งต่อไป
            นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงศ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า หลักการดำเนินงานของสหกรณ์นอกเหนือจากการช่วยเหลือสมาชิกแล้วยังต้องให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมด้วย เพื่อความผาสุกของส่วนรวม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สหกรณ์แต่ละแห่งได้นำเงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งได้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีมาใช้ในการจัดหาตู้ปันสุขและจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้ในตู้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการนำผลผลิตของสหกรณ์ อาทิเช่น ข้าวสารบัววิชัย จากสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด ผักผลไม้ปลอดสารพิษ จากสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด ไข่ไก่ จากสหกรณ์การเกษตรเมือมหาสารคาม จำกัด มาใส่ไว้ในตู้ปันสุขนี้เพื่อแบ่งปันให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมและมีจิตศรัทธาในการเป็นผู้ให้ ขอเชิญชวนให้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้มาร่วมแบ่งปันในตู้ปันความสุขที่ได้ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามได้ตลอดเวลาอีกด้วย