สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
 474
โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

UploadImage

          นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการ สร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำบริการความรู้ ข่าวสาร และบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด และการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อส่งเสริมด้านการออมโดยใช้กระบอกออมสินไม้ไผ่ รวมทั้งรู้จักการประหยัด ณ วัดเทพจันดาราม ตำบลหาดคำภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ
          โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกิดความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมที่จะรวมพลังเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะเดียวกัน หน่วยงานต่างๆ ยังได้จัดบริการเคลื่อนที่มาให้ความรู้และบริการประชาชน เพื่อให้ได้รับความสะดวก เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ และร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น ปัญหาเรื่องถนนหนทาง การขนส่ง คมนาคม ที่ไม่สะดวก โดยเฉพาะถนนที่ชำรุด ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาฝุ่นละอองที่อาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวาระของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการ 
          สำหรับโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย ในวันนี้ ถือเป็นการกลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้งในรอบ 2 เดือน หลังจากที่กิจกรรมต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา กิจกรรมในงานประกอบด้วย ร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 70 ชุด เสื้อกันหนาว 50 ชุด เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร 30 รายๆ ละ 2,000 บาท มอบเงินอุปการะกองทุนเด็กพัฒนาชนบท 1,000 บาท จำนวน 10 ราย ทุนการศึกษานักเรียน 20 ทุน มอบกระปุกออมสินเด็กนักเรียน 10 ราย รวมถึงมีการมอบผ้าห่ม จำนวน 10 ผืน และมอบพันธุ์ปลาอีก จำนวน 30 ถุง ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับชาวตำบลหาดคัมภีร์เป็นอย่างมาก
           นอกจากนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยังได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่ง อบต.หาดคัมภีร์ ได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือจ้างงานจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเป็นที่สำหรับรองรับน้ำเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง อีกทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดการจ้างงานโดยการจ้างประชาชนในพื้นที่มาร่วมขุดบ่อเพื่อทำเป็นธนาคารน้ำอีกด้วย

อรดา เข็มจันทร์ ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย