สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 16:20 น.
 457
แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์
ตามลิงค์ https://forms.gle/MyYXBFieV7khc6pS8
 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นจากสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนและกำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้ตอบสนองความต้องการของขบวนการสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุเทพฯ 10300
UploadImage