สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดแบบสำรวจความคิดเห็นสหกรณ์ ในภาวะโควิด 19

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 15:18 น.
 427
วันที่ 23 เม.ย. 63 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ น.ส.อรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ นางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดรูปแบบของแบบสำรวจความคิดเห็นทางอิเลคทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับสหกรณ์ต่างๆ และข้อเสนอที่ต้องการให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้บริการแก่สหกรณ์ในอนาคต ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

UploadImage