สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสท.เสนอรายชื่อผู้แทนสหกรณ์ร้านค้าเป็นกรรมการ กพส.

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 20:19 น.
 527
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส.ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวสรุปรายชื่อการคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้กลุ่มสหกรณ์เกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส. ดังนี้ 
 
ชุมนุมสหกรณ์เกษตร ฯ ได้แก่ นายนัด ดวงใส
 
ชุมนุมสหกรณ์ประมง ฯ ได้แก่ นายบุญเลิศ ช้างงาม
 
ชุมนุมสหกรณ์นิคม ฯ ได้แก่ นายทินกร บุญญาธิการ
 
ชุมนุมสหกรณ์บริการ ฯ ได้แก่ นายสมพล ตันติสันติสม
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้แก่ นายวินัย นิยโมสถ
 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฯ ได้แก่ ผศ.อาภากร มินวงษ์
 
ชุมนุมร้านสหกรณ์ ฯ ให้รอดำเนินการสรรหาใหม่
 
และผู้แทนกลุ่มเกษตร ได้แก่ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

 
ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบให้คัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์แต่ละประเภทและผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส.จำนวน 1 คน และสำรอง 1 คนดังนี้ 
 
1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดได้แก่
       ลำดับที่ 1 นายนัด ดวงใส
       ลำดับที่ 2 นายณัฎฐชัย จิตรถนอม
 
2.ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด ได้แก่
       ลำดับที่ 1 นายบุญเลิศ ช้างงาม
       ลำดับที่ 2 นายทวิวัส เหลี่ยมดี
 
3.ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด ได้แก่
       ลำดับที่ 1 นายทินกร บุญญาธิการ
       ลำดับที่ 2 นายพูลศักดิ์ เพชรมณี
 
4.ชุมุนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ได้แก่
       ลำดับที่ 1 นายสมพล ตันติสันติสม
       ลำดับที่ 2 นายเสนอ วิสุทธนะ
 
5.ชุมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้แก่
       ลำดับที่ 1 นายวินัย นิยโมสถ
       ลำดับที่ 2 นายวิราช ป้อมบ้านต้า
 
6.ชุมุนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้แก่
       ลำดับที่ 1 ผศ.อาภากร มินวงษ์
       ลำดับที่ 2 นางสาวกฤตยา ตันตระกูล
 
7.กลุ่มเกษตร
       ลำดับที่ 1 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
       ลำดับที่ 2 นายสำอาง แก้วประดับ
 
ในส่วนของผู้แทนชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ เห็นชอบให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการสรรหาผู้แทนของชุมนุมร้านสหกรณ์ ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 
ซึ่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 ได้มีการคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหารกพส. โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เป็นกรรมการบริหาร กพส. นอกจากนี้ยังมีการเสนอชื่อ นายนพคุณ ยังเอี่ยม กรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำกัด เข้าร่วมพิจารณาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการเสนอรายชื่อดังกล่าว เป็นไปตามที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เสนอ และจะได้นำเสนอรายชื่อดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
 

UploadImageUploadImage