สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ประชุมกรรมการผ่านระบบออนไลน์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 13:00 น.
 610

จากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาสหกรณ์ จึงได้จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดที่ 25 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาสสท. ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาในวาระต่างๆ ดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมผ่านออนไลน์ ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ ได้ตระหนักในหน้าที่ เลยได้จัดฝึกอบรม ในหลักสูตรกฎหมาย ทั้งนี้สหกรณ์ที่สนใจ สามารถ โหลดข้อมูลจากYouTube เพื่อ ศึกษาหาความรู้ โดยสันนิบาตสหกรณ์ ยินดีให้บริการโดย ไม่สงวนลิขสิทธิ์

2.สสท.จะผลักดันเรื่อง หนี้เผื่อสงสัยจะสูญของเก่า ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆสหกรณ์ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ฯได้ โดยสสท.จะเร่งดำเนินการต่อไป


UploadImage