สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อนห่วงเพื่อน

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 16:51 น.
 562
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด โดยคุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม ผู้จัดการ ส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือแทนความห่วงใย ตามโครงการ "เพื่อนห่วงเพื่อน" ให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคน