สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7/2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 15:41 น.
 956

       สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) โดยมีนายประเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองประธานกรรมการฯ กรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ภายใต้การให้ความสำคัญกับสถานการณ์วิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันโดยให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามที่รัฐบาลกำหนด 1 เมตร เพื่อสร้างความมั่นใจในการประชุมและสนองนโยบายของรัฐบาล ส่วนประเด็นสำคัญที่ประชุมว่าด้วย เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องสรุปรายรับเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 แผนงานการปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำไตรมาสที่ 3 รายงานผลการสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ และสรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ผลการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ผลการจัดโครงการคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 การยกเลิกโครงการฝึกอบรมจากวิกฤตแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 19 และสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์
 

       นายประเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญจากวิกฤตแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กับสหกรณ์ที่จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี อาจต้องเลื่อนการประชุมใหญ่ไปก่อนตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของสันนิบาตหสกรณ์ฯ พร้อมให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสหกรณ์ปฏิบัติตามและแจ้งเตือนให้กับสมาชิกสหกรณ์เข้าใจถึงวิธีป้องกันดังกล่าว ด้านหลักสูตรโครงการฝึกอบรมทางสถาบันพิทยากรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาจากเดิมเดือนมีนาคม – เมษายน เพื่อเป็นการป้องวิกฤตไวรัส จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะปกติ สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีความห่วงใยสมาชิก และยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง ด้านการฝึกอบรมวิชาการในหลักสูตรกฎหมาย บัญชี/การเงิน สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะได้มีวิธีการให้การศึกษาฝึกการอบรมผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ และการไลฟ์สดให้กับสหกรณ์ที่สนใจโดยรายละเอียดจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านสื่อของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต่อไป สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.clt.or.th