สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.จัดอบรมการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 15:12 น.
 843
สสท.จัดอบรมการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1
 
(16 มีนาคม 2563) สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน โดยมีนายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการดำเนินการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และนางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม

อนึ่ง การจัดฝึกอบรมดังกล่าว มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าอบรมอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิค-19

อย่างไรก็ตาม สสท.ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม จึงได้เลื่นการฝึกอบรบ จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตร “Service Mind เพื่องานสหกรณ์” รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 26 มี.ค. 2563 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์)
2. หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 26 มี.ค. 2563 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์)
3. หลักสูตร “กฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 3 วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563 (ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส)
4. หลักสูตร “การเงินการบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ” รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 - 10 เม.ย. 2563 , ครั้งที่ 2 วันที่ 28 - 30 เม.ย. 2563 และรุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 24 เม.ย. 2563 , ครั้งที่ 2 วันที่ 12 - 14 พ.ค. 2563  (ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส)
5. หลักสูตร “เทคนิคปฏิบัติการด้านการเงินอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 23 เม.ย. 2563 (จังหวัดชัยภูมิ)
6. หลักสูตร “การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 23 เม.ย. 2563 (จังหวัดชัยภูมิ)
7. หลักสูตร “Service Mind เพื่องานสหกรณ์” รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 30 เม.ย. 2563 (จังหวัดนครสวรรค์) และ
8. หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 30 เม.ย. 2563 (จังหวัดนครสวรรค์)