สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์" รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 17:24 น.
 397
          สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์" รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 10 - 12 มี.ค. 63 โดยวันนี้เป็นพิธีปิดอบรม และได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองต่อไป ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
UploadImage