สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 13:32 น.
 481
        นายนพดล วรมานะกุล รองประธาน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ ร่วมประชุมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และชี้แจงนโยบาย สสท. วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด โดยมีนายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และนายอาทร ชัยยันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งและการเลือกตั้งกรรมการฯ สสจ. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 9 คน โดยมีนายบุญเรือง สีขาม ประธานฯสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด เป็นประธาน สสจ. สระแก้ว

UploadImage