สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างนายทะเบียน ฯ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 15:18 น.
 263
          ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ...ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อศึกษา วิเคราะห์ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ....ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบนี้ ณ ห้องประชุม กพน. 2 ชั้น 1 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
UploadImage