สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 10:51 น.
 474
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563
 
       วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายนพดล วรมานะกุล ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายจรัล เอี่ยมสำอางค์ รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการและเลขานุการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ นางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ และเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รัชนีแจ่มจำรัส และรายงานผลการโครงการฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย