สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2653

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 14:00 น.
 496
นางมณีพรรณ โคตรบุตร (รองประธาน สสท.) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 5/2653 โดยมีวาระพิจารณาเรื่อง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขอรับเงินอุดหนุนจัดโครงการ ฯ , โครงการพัฒนาชุมชนสหกรณ์ประเภทนิคมและสหกรณ์ประเภทประมงสู่การเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ฯ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย