สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ปธ.สสท. เป็นวิทยากรบรรยาย "เกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน"

โดย 
 วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 13:24 น.
 509

            วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยายใน โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เรื่องเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีนายวีรชน ธีมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

       โดยการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและรับทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานสหกรณ์ การประชุมสัมมนามีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 680 คน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด จังหวัดสกลนคร