สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปธ. สสท. บรรยาย เรื่อง “พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

โดย 
 วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 13:22 น.
 143

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัคศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวง” และกล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในการประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดฯ และ ดร.อรรคพล เดชะพหุล ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน 
     ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ กฎ ระเบียบ และ พ.ร.บ.สหกรณ์ใหม่ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผน บริการสหกรณ์ด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 250 คน