สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้"

โดย 
 วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 13:21 น.
 736

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สสท. เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้" โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม จัดโดยชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีนายปรีดา ปะมังคะตา ประธานกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงศ์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย
  การจัดโครงการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อ อย่างรอบคอบและรัดกุม ทั้งต้องมีเทคนิคและวิธีการในการดำเนินงานให้ชัดเจนและสามารถใช้ระบบการบริการสินเชื่อแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล