สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

วาระประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

โดย 
 วันที่ 01 ก.พ. 2563 เวลา 13:53 น.
 163

        นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานสสท. เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 /2563 โดยมีวาระประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด , พิจารณาเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงจัดตั้ง สสจ. ,โครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร รักษาสิ่งแวดล้อม ,และอื่นๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย