สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่10/2566

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 10:48 น.
 707
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. 
ครั้งที่ 10/2566
...
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2566) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบให้นายเจียง นาอุดม รองประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในห้องประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 26 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. ได้เข้าร่วมการประชุม ผ่านแอพพลิเคชั่น ซูม โดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ คราวนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
• รายงานความคืบหน้าการจัดงานวันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
• รายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2566
• การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สสจ.นครปฐม
• รายงานการตรวจสอบกิจการ สสท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
• การดำเนินงาน/กิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทั้ง 7 ประเภท
• วาระพิจารณา อาทิ
1) พิจารณาโครงการจัดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
2) พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 11 จังหวัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage