สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2566

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 16:08 น.
 103
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2566

(วันที่ 9 พฤษภาคม 2566) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 26 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

• การจัดจำหน่ายสินค้าเนื่องในวันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
• รายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2566
• วาระพิจารณา อาทิ
1) พิจารณาโครงการพัฒนาทีมครูบัญชีอาสาสหกรณ์
2) พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
3) พิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณปรับเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2566

พร้อมกันนี้ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ และคณะกรรมการ สสท. มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ในโอกาส ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45/2566 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage