สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

อบรม “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” รุ่นที่ 2

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 15:57 น.
 95
UploadImage

อบรม “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” รุ่นที่ 2

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภทหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการ มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและการเขียนระเบียบวาระการประชุม การโต้ตอบจดหมายอย่างมืออาชีพ และผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage