สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่ 21

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 04 ก.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
 214
การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่ 21
 
 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2566
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - กรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) จำนวน 60 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 พฤษภาคม 2566** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยาย / กรณีศึกษา / work shop / ถาม-ตอบ ท้ายชั่วโมง
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ฟรี (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - ค่าวิชาการ, ค่าเอกสาร, ค่าวิทยากร
 - อาหารกลางวัน 4 มื้อ
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 7 มื้อ
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน 
   ติดต่อสำรองห้องพัก 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1044 หรือ 0 2241 1047, 08 9959 8122
 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
เงื่อนไขการสำเร็จหลักสูตร
 - ต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
 - ต้องผ่านการทดสอบประมวลความรู้ Pre-test , Post-test โดยได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
   (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
 
วุฒิบัตรและการขึ้นทะเบียนผ่านการฝึกอบรม
 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร จากสถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 - ขึ้นทะเบียนรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
การสมัครเข้าร่วมการอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/132
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008
โทรสาร 0 2241 1229 , 0 2241 4839
Email : cltinsti2020@gmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - คุณหนึ่งฤทัย ปลาเงิน โทร.088 2317945