สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 4

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น.
 152
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
 
หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” รุ่นที่ 4
 
ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2566
 
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - ผู้บริหารสหกรณ์, ฝ่ายจัดการ, และผู้ที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 50 คน (สหกรณ์ละ 2 คน)
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2566** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร กรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ฟรี
 - ค่าวิชาการ
 - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ ตลอดการฝึกอบรม 3 วัน
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 6 มื้อ
 - ค่าที่พัก 2 คืน (พักคู่เท่านั้น) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน
 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - ค่าที่พัก ราคาคืนละ 1,200 บาท/ห้อง (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารกลางวัน/เย็น
   นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
วันเวลาและสถานที่
 - ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2566
 - โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 074 261111
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
การสมัครเข้าร่วมการอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/128
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008
โทรสาร 0 2241 1229 , 0 2241 4839
Email : cltinsti2020@gmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - คุณปัญพัฒน์ (ไอติม) โทร. 088 806 8047