สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

​สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:44 น.
 1327
UploadImage

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
 
นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้รายจ่ายและงบดุลตลอดจนพิจารณาวาระต่างๆ ให้แก่สมาชิกรับทราบและพิจารณา โดยได้รับเกียรติจากนายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษา นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา และนายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 226 คน

สำหรับปี 2565 สสอ.ศธ. ได้ก้าวย่างสู่ปีที่ 19 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,160,008.58 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์) มีสินทรัพย์และทุนดำเนินการรวมทั้งสิ้น 14,377,315.30 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) ณ วันสิ้นปี 2565 มีสมาชิกจำนวน 8,764 คน ปัจจุบันสมาคมฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการ ชุดที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย 
นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษา นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา นายชินภัทร ภูมิรัตน ที่ปรึกษา นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษา นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ ที่ปรึกษา นายมนตรี รัตนวิจิตร ที่ปรึกษา
 
1.นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม
2.นายวิชิต สุวรรณรัตน์ อุปนายก คนที่ 1
3.นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายก คนที่ 2
4.นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายก คนที่ 3
5.นายพูลลาภ อินทรนัฎ อุปนายก คนที่ 4
6.นางนาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
7.นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการด้านกฎหมาย
8.นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม  กรรมการและนายทะเบียน
9.น.ส.สายสมร สุกฤตยานันท์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
10.นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม
11.ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม
12.นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการและผู้ช่วยปฎิคม
13.นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก
14.นายอนุทิน คำคม กรรมการและเลขานุการ
15.นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16.นางนุชนารถ ไชยปัญญา ปฎิบัติงานสมาคมและผู้ประสานงาน

 
สสอ.ศธ.ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจการของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ซึ่งทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล