สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 6/2566

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 มี.ค. 2566 เวลา 15:17 น.
 317
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 6/2566
 
วันที่ 21 มีนาคม 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 26 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 และรับทราบการอนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ที่จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์งบการเงินฯ” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ... รายงานการตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ... รับทราบการดำเนินงาน/กิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ทั้ง 7 ประเภท ... และการพิจารณาโครงการวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการ และจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์… การพิจารณาเสนอแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ต่อพรรคการเมือง โดยได้เลื่อนการจัด เวทีขบวนการสหกรณ์พบพรรคการเมือง ออกไปก่อน เนื่องจากมีการยุบสภา อย่างไรก็ตาม สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะขอความร่วมมือไปยังชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ  ให้ส่งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์ มาร่วมกันประเมิน และยื่นต่อพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อเสนอนโยบายที่จะพัฒนา และแก้ไขต่อไป... การพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดมหาสารคาม...และการพิจารณาสนับสนุนการจัดประชุมของชมรมสหกรณ์การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20,000 บาท โดยสนับสนุนผ่านชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด โดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายต่างๆ และมุ่งหวังให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสหกรณ์มากยิ่งขึ้น ต่อไป.


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage