สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

เทคนิคการตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 23 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
 413
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem Solving & Decision Making)” รุ่นที่ 1
 
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566
 
ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม 2566** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนวิชาการ 1,000 บาท / คน (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก) ให้สิทธิ์สหกรณ์ละ 2 คน
ในกรณีสหกรณ์ส่งบุคลากรอบรมเกิน 2 คน หรือผู้เข้าร่วมอบรมครบจำนวนที่กำหนดไว้ เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 1,800 บาท ไม่รวมค่าที่พัก
 - วิชาการ, ค่าเอกสาร, ค่าวิทยากร
 - อาหารกลางวัน 3 มื้อ
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 มื้อ
โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ Bill Payment
**ทั้งนี้สหกรณ์จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ เมื่อสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ส่ง E-mail ยืนยัน และให้สหกรณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินตามเอกสารที่แนบ**
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ราคา 720 บาท/คืน 
   ติดต่อสำรองห้องพัก 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1044 หรือ 0 2241 1047, 08 9959 8122
 - ค่าอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
การสมัครเข้าร่วมอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก 
 - สแกน QR Code
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008
โทรสาร 0 2241 1229 , 0 2241 4839
Email : cltinsti2020@gmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - คุณปัญพัฒน์  088 806 8047