สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 3

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
 368
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
 
หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3
 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566
 
ณ โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - ผู้บริหารสหกรณ์, ฝ่ายจัดการ, และผู้ที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นละ 50 คน / สหกรณ์ละ 2 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤษภาคม 2566** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร กรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ฟรี
 - ค่าวิชาการ
 - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ ตลอดการฝึกอบรม 3 วัน
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Coffee Break) 6 มื้อ
 - ค่าที่พัก 2 คืน (พักคู่เท่านั้น) กรณีประสงค์พักเดี่ยวกรุณาชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน
 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - ค่าที่พัก ราคาคืนละ 1,200 บาท/ห้อง (กรณีพักเดี่ยว), ค่ามินิบาร์, ค่าอาหารกลางวัน/เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
วันเวลาและสถานที่
 - ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566
 - โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เบอร์ติดต่อ 055 220999, 098 8320695
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
การสมัครเข้าร่วมการอบรม
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/116
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008
โทรสาร 0 2241 1229 , 0 2241 4839
Email : cltinsti2020@gmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - คุณศิริ ศิริพยัคฆ์ 09 5739 7520