สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 มี.ค. 2566 เวลา 11:02 น.
 159

UploadImage

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
                 
           นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีผู้แทนจาก ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ       เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
                   
          นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความผัวผวนจากหลายปัจจัยที่มีมาอย่างต่อเนื่องในปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้าง อาทิภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว การหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจจากมาตรการล๊อกดาวน์ และวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยเหตุนี้ เราจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ต้องคิดและทำในสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า ในปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการจัดทำโครงการกิจกรรม และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ซึ่งตลอดเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ได้พยายาม ฟันฝ่ารับมือกับมรสุมต่างๆ สิ่งเดียวที่เรายึดมั่น คือเรื่องความซื่อตรงในการดำเนินงานสหกรณ์และคุณภาพของการบริการที่เรามุ่นมั่นที่จะส่งมอบให้กับสมาชิกของเราทุกคน

          นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สำหรับรอบปี 2565 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จอยู่ในระดับดี รวมทั้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันของระบบสหกรณ์ที่มีความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เช่น สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิกที่สหกรณ์จ่ายช่วยเหลือเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม โดยทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก จาก 120,000 บาท เป็น 150,000 ต่ออายุการเป็นสมาชิก (ปี) เป็นต้น โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาโดยตลอด สหกรณ์ของเราเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ณัฐพล ศรีสำราญรุ่งเรือง
สรุป/เรียบเรียง

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage