สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.รับมอบอำนาจ ยื่นศาลปกครองฟ้อง นายทะเบียนสหกรณ์ และขอเพิกถอนระเบียบฯการพ้นตำแหน่งผู้จัดการ

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี
 วันที่ 31 ม.ค. 2566 เวลา 10:40 น.
 400
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
สสท.รับมอบอำนาจ ยื่นศาลปกครองฟ้อง นายทะเบียนสหกรณ์ และขอเพิกถอนระเบียบฯการพ้นตำแหน่งผู้จัดการ
 
             (วันที่ 30 มกราคม 2566) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นายศิริชัย จันทร์นาค ที่ปรึกษา ฯ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์และนายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าสำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์ ยื่นฟ้องอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ต่อศาลปกครองเพชรบุรี เพื่อให้ศาลปกครอง มีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ มีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบฯดังกล่าวทั้งฉบับ
            ทั้งนี้ การยื่นฟ้อง สืบเนื่องจากมติที่ประชุมการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับระเบียบฯดังกล่าวเพราะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์โดยรวม อีกทั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มีการ ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ขอให้ยกเลิกหรือทบทวนระเบียบฯ และ ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอให้พิจารณาสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐไปแล้วยังไม่มีความคืบหน้าหรือการตอบรับแต่อย่างใด