สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 2/2566

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 16:54 น.
 98
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 2/2566
 
วันที่ 24 มกราคม 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 26 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 26 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 3/2566 และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1/2566 และรับทราบความคืบหน้าการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ กำหนดจัดงานในวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 2. เสวนา หัวข้อ “พรรคการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ระบบเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และ 3. การจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์
 
วาระเรื่องสืบเนื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2565 ดังนี้
1) หากยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลง จะมีการยื่นฟ้องศาลปกครองในวันที่ 25 มกราคม นี้ สาเหตุในการฟ้องคือ นายทะเบียนไม่มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดจ้างผู้จัดการ , การออกระเบียบซึ่งเป็นการออกกฎเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดทำร่างกฎหมายไม่ถูกต้องตามกระบวนการ  2) วันที่ 31 มกราคม 2566  จะมีการชุมนุมใหญ่ของชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเข้าพบนาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  3) ยื่นหนังสือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบว่าระเบียบนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากขัดผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเนื้อหาระเบียบขัดรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติฉบับล่าสุด โดยทางที่ประชุมขอให้ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทดูว่าควรขับเคลื่อนอย่างไรและวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดการทำงานควบคู่กับภาครัฐให้เกิดการสัมฤทธิ์ผล ต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage