สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

แบบยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่ง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 10:07 น.
 515
แบบยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565
1. แบบยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับ  (ดาวน์โหลดแบบยืนยัน)


หมายเหตุ
     โปรดตอบกลับมายังสันนิบาตสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566
         ผ่านช่องทางอีเมล app.lekjang@gmail.com หรือทางไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9454 5412

     เจ้าหน้าที่ประสานงาน
        นายธีรุตม์ ชูช่วย โทรศัพท์ 08 4084 4787
        นางสาวเล็ก กลิ่นกล้า โทรศัพท์ 08 9454 5412สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่
สำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวเล็ก กลิ่นกล้า

โทรศัพท์ 0 2669 3254-63 ต่อ 1081, 1085
   UploadImage