สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
 446
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” รุ่นที่1
 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2566
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2566** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีกลุ่มเป้าหมายเต็มก่อนกำหนด
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ค่าค่าธรรมเนียม 2,800 บาท/คน (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่รวมค่าที่พัก)
 - ด้านวิชาการ (วิทยากร เอกสารประกอบการอบรม)
 - อาหารกลางวัน 3 มื้อ
 - อาหารเย็น 1 มื้อ
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 มื้อ
 - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 - โดยโอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านระบบ Bill Payment
 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ค่าที่พัก, ค่าอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น นอกจากวันที่กำหนด และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ
**ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด**
 
การสำเร็จหลักสูตรและรับวุฒิบัตร
 - ต้อง เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด
 
**กรณียกเลิกเข้าร่วมฝึกอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหาก ไม่แจ้งล่วงหน้า**
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/109
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
   UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008
โทรสาร 0 2241 1229 , 0 2241 4839
Email : cltinsti2020@gmail.com
Line ID : @clt.coop
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - คุณจิราวดี 09 6886 0156