สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2566

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 17:20 น.
 203
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 /รายงานค่าบำรุง และงบแสดงฐานะการเงิน สสท. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 /การรายงานการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม/การอนุมัติเงินอุดหนุนแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด(สสจ.)/การรายงานสถิติเปรียบเทียบผลการฝึกอบรม สัมมนา 5 ปี ย้อนหลัง/การรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมระดับชาติและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ นครเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว/รายงานผลการเดินทางไปประชุมเวิร์คช็อป “การเกษตรดิจิทัลฯ” ณ กรุงโซล และรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการฯ สสท. ในส่วนของวาระพิจารณาที่สำคัญ อาทิ พิจารณารับรองงบการเงิน ประจำปี 2565 โดยมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ด้วย /พิจารณาเงินอุดหนุนแก่ สสจ. /พิจารณาอนุมัติให้เชิญข้าราชการและผู้นำสหกรณ์จาก สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญฯ สสท. /พิจารณาอนุมัติจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป และพิจารณาจัดประชุมผู้แทนสหกรณ์ประเภทนิคมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ของ สสท. โดยตำแหน่งจากประเภทสหกรณ์ที่ไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เป็นต้น โดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างใหม่ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสหกรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage