สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ MOU ร่วมกับ กตส. พอช. จับมือเสริมแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 14:10 น.
 179
UploadImage

กรมส่งเสริมสหกรณ์ MOU ร่วมกับ กตส. พอช.
จับมือเสริมแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงให้มีความเข้มแข็งและสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง โดยใช้สหกรณ์และบัญชีเป็นเครื่องมือนำทางในการสร้างความความยั่งยืนให้กับสหกรณ์

28 พฤศจิกายน 2565 นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกล่าวมอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจนเมืองทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการของชุมชน และในปี 2547 ได้มีนำระบบสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการบ้านมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้น ภายใต้ “โครงการสหกรณ์บ้านมั่นคง” โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการตนเอง โดยมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการไม่มีที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบ ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และขอให้ร่วมกันทำงานเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ด้าน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญ 4 ด้าน ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในสหกรณ์บริการบ้านมั่นคง ได้แก่ การฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ให้ ปิดบัญชีได้ ไม่ขาดทุน ปลอดการทุจริต สมาชิกอยู่ดีกินดี สามารถลดหนี้ได้ การส่งเสริมและกำกับดำเนินงานสหกรณ์บ้านมั่นคง ในด้านปิดบัญชีได้ มีกำไรและการเข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับสหกรณ์ รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 90% และมีสหกรณ์เข้มแข็ง ชั้น 1 และ 2 จำนวน 95% ขึ้นไป และพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความพร้อมในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง โดยใช้สหกรณ์และบัญชีเป็นเครื่องมือนำทางในการสร้างความความยั่งยืนให้กับสหกรณ์ต่อไป

ในส่วนความร่วมมือของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มออมทรัพย์ที่ พอช. จัดตั้งขึ้น เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์มีความพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์ในระดับพื้นที่และระดับนโยบายให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงคู่มือการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง สนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงมีพนักงานจัดทำบัญชีของสหกรณ์  และร่วมให้ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลมีแผนการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ชัดเจน 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อย โดยการมีส่วนร่วมจากองค์กรชุมชนที่ดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์   ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการบ้านมั่นคง รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดทำระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดแสดงนิทรรศการ“การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง” ภายใต้ธีม “บ้านมั่นคง สหกรณ์เข้มแข็ง” ความเป็นมาของสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง บทบาทกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ความเข้มแข็งของสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง สหกรณ์ตัวอย่าง ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีร่วมพัฒนา จำกัด และ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด และมีบริการคลินิกให้ความรู้ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง หลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ การตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมของสหกรณ์ กิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพ และการคำนวณราคาต้นทุนกำไร เช่น กระเป๋าหนัง สานตะกร้า ผักคอนโด ไม้กวาด เป็นต้น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีสินค้ามากกว่า 20 ร้านค้า มาจากเครือข่ายชุมชนสหกรณ์ทั่วประเทศ เช่น น้ำพริก พวงมาลัย ทอดมัน กาแฟโบราณ เนื้อย่าง สายคล้องแมส เป็นต้น รวมทั้งยังมีเวทีเสวนานำเสนอรูปธรรม ชี้ทิศทางการบริหารชุมชนด้วยระบบสหกรณ์ และบทบาทการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage