สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:27 น.
 85
UploadImage

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจการสหกรณ์ การรายงานข้อมูลผ่านระบบตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบกิจการ/ฐานะการเงิน แนวทางการตรวจการที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสังเกตทางการเงิน การบัญชี และธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวสาวดี รักษ์ศิริ อดีตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการตรวจการสหกรณ์ กระบวนการตรวจสอบกิจการ/ฐานะการเงิน และแนวทางการตรวจการที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสังเกตทางการเงิน การบัญชี และธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จังหวัดระนอง

นโยบายเรื่องผู้ตรวจการสหกรณ์ ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยป้องกันการเกิดข้อบกพร่องและทุจริตในสหกรณ์ ซึ่งเป็นกลไกที่จะทำให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง โดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ มีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ ต้องหมั่นฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้เท่าทันกับสภาพปัญหาข้อบกพร่องต่างๆของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตและการดำเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage