สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท.บรรยายพิเศษ พร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.สมุทรปราการ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 09:53 น.
 90
UploadImage

ประธานฯ สสท.บรรยายพิเศษ พร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.สมุทรปราการ
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 – นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ พร้อมทั้งได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” จำนวน 84 คน 46 สหกรณ์ พร้อมกันนี้ ประธานฯ สสท. และ นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ สายงานส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนสสท.เพื่อมอบเงินอุดหนุนแก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ (สสจ.สมุทรปราการ) จำนวน 68,000 บาท ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว จัดโดย สสจ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายธนู โพธิ์ทอง ประธานฯ สสจ.สมุทรปราการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชีของสหกรณ์ และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage