สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 พ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.
 88
UploadImage

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
 
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ. และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา สสอ.ศธ. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จําปาทอง อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก สสอ.ศธ. พร้อมด้วยสมาชิกและสาธุชน เข้าร่วมภายในงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวว่า อาตมาภาพได้รับอาราธนาเป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในครั้งนี้ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่หน่วยงานของท่านให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ด้วยการจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ถือว่าเป็นพระชาติที่สำคัญที่ทำให้เราได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้พบธรรมะของพระองค์ ได้พบพระอริยสงฆ์ ถือว่าเราเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วในฐานะหนึ่งเป็นมนุษย์ สองเป็นมนุษย์ที่เจอพุทธศาสนาคือ เราได้พบธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดมาไม่ตายฟรีแน่ ไม่ตายเปล่า มีสภาวจิตมีธรรมะ มีทุนรอนที่สูงสืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญบุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้

นายจรูญ ชูลาภ กล่าวว่า ทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยนำเงินที่ร่วมทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และใช้ในกิจการสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นองค์กรสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม โดยมิได้มุ่งหวังกำไร ซึ่งสมาชิกเป็นข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มต้นมีสมาชิกเพียง 400 คน สมาคมเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีสมาชิก 8,752 คน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพประมาณ 262,560 บาทเศษ

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง กล่าวว่า ในปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ครบรอบ 18 ปี สำหรับการจัดเทศน์มหาชาติครั้งนี้ สสอ.ศธ.ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการฟังเทศน์มหาชาติเพื่อนำคติธรรมมาเป็นข้อคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และเชื่อว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์ 5 ประการคือ 1.ได้เกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตร 2.ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 3.จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ 4.จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี มีความสุข 5.จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังเทศน์เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย สมาชิกสมาคม สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ผู้บริหารบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
เรียบเรียง/สรุป